Werk van betekenis: meer grip en minder werkdruk

Bij “werk van betekenis” vinden medewerkers dat hun werk “zin” heeft, er toe doet. Ze zijn dan betrokken ten aanzien van de resultaten en de wijze waarop het werk uitgevoerd wordt. Er wordt dan aan de volgende vier voorwaarden voldaan:

 1. Er is een complete taak met een duidelijke externe toegevoegde waarde
  Als werkzaamheden ver opgesplitst worden, kunnen medewerkers afgesneden raken van de zin en betekenis van het geheel. Wanneer medewerkers daarentegen een “complete taak” verrichten waarin ze hun bijdrage aan de klant of het eindproduct duidelijk herkennen zal er sprake zijn van “zingeving” en zal men zich meer verbonden voelen. 
 2. Er is voldoende invloed, keuze- en regelmogelijkheid
  Het hebben van voldoende invloed, keuze- en regelmogelijkheden om het gewenste resultaat te bereiken geeft grip op werkzaamheden. Het is een tweede voorwaarde voor zingeving en biedt ook mogelijkheid voor leren. Regelmogelijkheden zijn tevens een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat werkdruk leidt tot stress en gezondheidsklachten 
 3. Er is terugkoppeling voor leermogelijkheden
  Door terugkoppeling over de effecten van hun handelingen kan het inzicht bij medewerkers groeien. Deze terugkoppeling beperkt zich niet tot “inhoudelijke” vragen, maar kan ook sociale aspecten omvatten, zoals een effectieve omgang met de klant. Hoe “breder” de terugkoppeling, hoe breder het leren en de persoonlijke ontwikkeling kunnen worden. 
 4. Er wordt verantwoording gegeven over werk en resultaten
  Als men geen verantwoording hoeft te geven over de uitvoering van het werk en de resultaten, is er sprake van vrijblijvendheid. Bij vrijblijvendheid komt onmiddellijk de ernst of het belang van een goede behoeftevervulling van de klant in het geding en daarmee de betekenis van het werk.

werk-van-betekenins

Het is onnodig om mensen te motiveren. Mensen zijn van nature gemotiveerd om zich te ontwikkelen en om te presteren. De kunst is dus om organisaties te bouwen die de motivatie niet belemmeren of afbreken. Gezonde organisaties bieden werk van betekenis

 

Hoe pakken we het aan?

Veel bedrijven en organisaties staan onder druk van hun omgeving om te presteren. Nogal eens werkt die druk door op het niveau van de individuele medewerker, waarvan steeds meer wordt gevraagd terwijl juist het regelvermogen vaak vermindert. Zeker werknemers in de zorg en welzijn, in het onderwijs en bij de overheid zullen dit herkennen. Aan de hand van de hierboven beschreven onderdelen van kwaliteit van de arbeid onderzoeken we samen met hen op praktische wijze de mogelijkheden om de grip op het werk te vergroten en de werkdruk te verminderen.