Analyse structuur en organisatie-ontwerp

Het woord “structuur” is een containerbegrip en wordt gebruikt op diverse manieren. In de sociotechniek is de organisatiestructuur een fundamenteel begrip, gezien de structuur grote invloed heeft op de bedrijfsresultaten (realisatie visie en prestatie-eisen & creatie aantrekkelijk werk). Structuur is maakbaar: je kan het doelbewust beïnvloeden, wijzigen/herontwerpen, verbeteren,… om specifieke doelstellingen of ambities te realiseren.
In de praktijk worden structuurkeuzes echter vaak onbewust of onvoldoende doordacht gemaakt en zijn de consequenties meestal niet meteen te overzien. Vandaar dat hulpmiddelen voor het goed analyseren en ontwerpen van de best passende structuur erg nuttig zijn voor organisaties.
De analyse(s) zullen niet altijd leiden tot een fundamentele of volledige aanpassing van de organisatiestructuur naar de gewenste situatie (gezien de impact van verandercondities). Vaak kan het ook al helpen bij het zetten van kleinere ontwikkelstappen en een plan van aanpak om (stelselmatig) verbeteringen in de organisatiestructuur te realiseren. Indien er door noodzaak en ambitie wél gekozen wordt voor een meer radicale omslag (bijvoorbeeld van traditioneel naar procesgewijs) is er sprake van een herontwerp en is een grondige diagnose met name essentieel.

Diagnose van de organisatiestructuur splitst zich op in twee hoofd-componenten:

 1. Structuur van het uitvoerende of primaire werk: de transformatieprocessen
 2. De besturingsstructuur: sturende, regelende en ondersteunende processen

Volgende analyses kunnen volgens nut en noodzaak ingezet worden:

Ad1. Voor de uitvoerende structuur:

 • Analyse structuur t.a.v. (externe) omgevingseisen en (interne) strategie
 • Relatie-analyse tussen processen, organisatiebouwstenen en activiteiten
 • Analyse van de gewenste locatie van activiteiten: lokaal-centraal
 • Analyse van de basiscondities van teamsamenstelling: slim takenpakket en effectieve teamomvang
 • Onderzoek mogelijke alternatieven herontwerp en evaluatie van alternatievenAd2. Voor de besturingsstructuur:

 • Diagnose besturingsniveaus en bijhorende besturingstaken en bevoegdheden
 • Analyse coördinatiemechanismes, overleg en besluitvormingsstructuur
 • Diagnose gewenste (al-)locatie regeltaken
 • Ontwerpen van effectieve managementteams
 • Diagnose samenwerking lijn-staf/ondersteunende diensten