Analyse cultuur en cultuurbeïnvloeding

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de organisatiecultuur een belangrijke pijler uitmaakt van goed presterende organisaties. Cultuur wordt echter ook vaak gezien als iets ongrijpbaars, zeker als je er ontwikkeling of verandering in wil aanbrengen. Zonder te ver in te gaan op de achterliggende theorie, hieronder in vogelvlucht een overzicht van onze aanpak om cultuur te analyseren alsook te beïnvloeden. 

Diepere cultuuranalyse
– Onderzoek van gewoontes, patronen, waarden en normen
– Het systematisch in kaart brengen van ongewenste gewoontes
– Diepere analyse op aannames en basisveronderstellingen
– De organisatie als krachtenveld voor organisatiegedrag en -cultuur
– Diagnose mogelijkheden voor directe en indirecte cultuurbeïnvloeding / cultuurinterventies
– Analyse defensieve mechanismes (instandhouding ongewenste gewoontes)

Tool: Ontwikkelmodel gewenst gedrag en cultuur
Volgend op de cultuuranalyse kan dit instrument gebruikt worden om de gewenste verandering in gedrag en cultuur op te volgen, te monitoren. Via enkele kenmerkende “sleutels” wordt weergegeven of men door een bepaald ‘ontwikkelpoortje’ is gegaan met betrekking tot het vertonen van het gewenste gedrag. Het model helpt om het gewenste gedrag en cultuur concreet en bespreekbaar te maken / houden en kan gebruikt worden voor rekenschap, evaluatie en verdere actieplanning. Zowel medewerkers als leidinggevenden, maar ook klanten/cliënten en het ruimere krachtenveld kunnen ermee ondersteund worden.