Analyse organisatiegedrag & -cultuur

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de organisatiegedrag en -cultuur belangrijke pijlers zijn van goed presterende organisaties. Cultuur wordt echter ook vaak gezien als iets ongrijpbaars, zeker als je er ontwikkeling of verandering in wil aanbrengen. Ook nu benaderen we organisatiegedrag en -cultuur vanuit een sociotechnisch perspectief en wordt er aandacht gegeven aan de bewust of onbewust gemaakte keuzes t.a.v het organiseren. Gedrag en cultuur ‘komen niet zomaar uit de lucht vallen’, waardoor er ook aandacht moet zijn voor de organisatiecontext. Zonder te ver in te gaan op de achterliggende theorie, hieronder in vogelvlucht een overzicht van enkele analyse-instrumenten om organisatiegedrag en -cultuur bespreekbaar te maken en de beïnvloedingsmogelijkheden. 

  • Het systematisch in kaart brengen van gewoontes, patronen, waarden en normen
  • De organisatie als krachtenveld voor organisatiegedrag en -cultuur
  • Diepere analyse van ongewenste gewoontes en aannames
  • Diagnose mogelijkheden voor directe en indirecte beïnvloeding / interventies
  • Analyse defensieve mechanismes (instandhouding ongewenste gewoontes & aannames)
 
 
Tool: Ontwikkelmodel gewenst gedrag en cultuur

Volgend op de analyse van organisatiegedrag en -cultuur kan dit instrument gebruikt worden om de gewenste verandering in gedrag en cultuur op te volgen, te monitoren. Via enkele kenmerkende “sleutels” wordt weergegeven of men door een bepaald ‘ontwikkelpoortje’ is gegaan met betrekking tot het vertonen van het gewenste gedrag. Het model helpt om het gewenste gedrag en cultuur concreet en bespreekbaar te maken / houden en kan gebruikt worden voor rekenschap, evaluatie en verdere actieplanning. Zowel medewerkers als leidinggevenden, maar ook klanten/cliënten en het ruimere krachtenveld kunnen ermee ondersteund worden.