Onze visie op organiseren

Iedere organisatie is uniek en elk veranderingstraject vereist dus een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat alleen de mensen zelf in een organisatie, die organisatie kunnen veranderen. Ondersteuning van buitenstaanders kan daarbij helpen op terreinen waar de organisatie zelf minder ervaring of capaciteit heeft. Wij stellen ons als partner op om samen met u te zoeken naar de meest passende aanpak. Juist  het gezamenlijk vaststellen van de verandercondities en het gezamenlijk ontwikkelen van een aansluitend veranderprogramma is de basis voor een succesvolle verandering. Afhankelijk van de situatie kunnen wij weinig tot zeer intensieve ondersteuning bieden (zie Advies en begeleiding  voor een uitgebreidere beschrijving van onze aanpak).

Belangrijke invalshoeken bij onze aanpak en werkwijze

Sociotechniek, denken in samenhang

Allereerst hechten wij veel belang aan de samenhang tussen de buitenkant en de binnenkant van een organisatie. De organisatievormgeving moet zijn afgestemd op de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt en de ambitie die de organisatie zichzelf stelt. De eisen worden vooral bepaald door de afzetmarkt, de klanten, cliënten of opdrachtgevers, maar ook door regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook vanuit de arbeidsmarkt worden eisen aan de organisatie gesteld. Steeds meer vinden werknemers het belangrijk om ‘Werk van Betekenis’ te hebben.

Sterke samenhang is er ook tussen de sociale aspecten (de zachte kant) en technische aspecten (de harde kant) van het organiseren. Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organisatiegedrag en -cultuur hangen ook in onze visie dan ook ‘logisch’ samen met het organiseren. Succesvolle organisatieontwikkeling vraagt daarmee sturen op de harde kant van organiseren (processen, structuur, systemen) én sturen op de zachte kant (gedrag, competenties, cultuur).
Het gedrag van mensen in de organisatie wordt in onze ogen dus niet alleen bepaald door de kenmerken van de betreffende personen. De (organisatorische) context is zeker zo bepalend. Het is onze ambitie om te helpen zoeken naar een inrichting van de organisatie (op alle elementen van de figuur), die het gewenste gedrag maximaal stimuleert.

Systeemdenken

Denken vanuit het geheel en de samenhang in beeld brengen, dat is de grote kracht van systeemdenken. Zo helpt systeemdenken om niet te snel in te zoomen op bepaalde onderdelen van een organisatie en daarmee tot suboptimale oplossingen te komen.

In de Sociotechniek gebruiken we systeemdenken bijvoorbeeld voor het analyseren van hardnekkige, telkens terugkerende problemen en om tot een goed doordachte, integrale herinrichting van een organisatie te komen. 

Vervlochten resultaatgebieden

Vanuit de sociotechniek wordt op een integrale manier naar organisaties gekeken. Door dit denken in samenhang werken wij gelijktijdig aan het verbeteren van:

  • de kwaliteit van de organisatie: het kunnen realiseren van de gewenste resultaten en ambitie; 
  • de kwaliteit van de arbeid: werk van betekenis met complete en zingevende taken, voldoende regelmogelijkheden, feedback en rekenschap over resultaten; 
  • en de kwaliteit van de arbeidsrelaties: goede, volwassen samenwerkingsrelaties met onderling vertrouwen (collega’ s onderling; leidinggevenden – medewerkers; management – OR, etc.). 

Betrokken medewerkers met directe zeggenschap in hun werk die hun verantwoordelijkheid nemen in goede samenwerkingsrelaties zijn zowel doel op zich, als ook middel om de ambitie en de vereiste resultaten waar te kunnen maken. Vanuit een integrale visie op organiseren zijn deze resultaatgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Effectieve participatie van direct betrokkenen

Ons uitgangspunt is dat alleen de organisatieleden zélf hun organisatie kunnen veranderen. Wij onderzoeken samen met onze klanten hoe vorm te geven aan effectieve participatie van alle direct betrokkenen. 

Wij reiken onze kennis, ervaring en instrumenten aan, zodat de organisatieleden in alle fasen van het veranderingsproces actief mee kunnen werken aan de gewenste verandering. Denk hierbij aan instrumenten voor (zelf)diagnose, ontwerpmethoden om tot gezamenlijke oplossingen te komen, praktische opleidingen en coaching op het gebied van team- en organisatieontwikkeling, etc.

Ook hebben wij jarenlange ervaring met grootschalige rondetafelconferenties
(large scale of whole system approach), waarin met grote groepen deelnemers participatief aan de gewenste verandering kan worden gewerkt.