Onze veranderingstrajecten: integrale organisatievernieuwing

Organisaties zijn open systemen. Als de omgeving van een organisatie sterk in beweging is kan het zijn dat de interne organisatie niet meer past. Wij begeleiden klanten als de organisatievormgeving beter moet worden afgestemd op de eisen uit de omgeving en de ambitie die de organisatie zichzelf stelt. Veel organisaties moeten flexibeler en slagvaardiger worden en hebben behoefte aan meer betrokkenheid van medewerkers en betere samenwerking. De gangbare organisatieprincipes passen dan niet meer.

Succesvolle organisatieverandering vraagt dan om een integrale aanpak. Dat betekent dat cultuur- en gedragsverandering niet los gezien kan worden van andere aspecten van de organisatie, zoals de organisatiestructuur, systemen en competenties van de mensen. Dit is gesymboliseerd door het touwtje dat de pijlers van de organisatie in de figuur verbindt.

Wij helpen onze klanten om scherp te krijgen wat de veranderingen in de omgeving betekenen voor de prestatie-eisen die er aan hun organisatie worden gesteld: Wat wordt er concreet van de organisatie gevraagd om voldoende waarde te creëren voor haar belanghebbenden (een ‘organisatie van betekenis’ te zijn) en wat is hierin de kern van de verandering? Vervolgens gaan we samen met de klant op zoek naar de organisatie die het beste helpt om deze prestatie-eisen te realiseren. Organiseren is daarbij dus middel om de organisatiedoelen dichterbij te brengen. En keuzes in het organiseren doen er toe: de manier waarop taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld hebben invloed op het gedrag van de mensen in de organisatie. We hanteren organisatieprincipes die resultaatgericht gedrag en samenwerking bevorderen. Deze zullen echter nog vertaald moeten worden naar de specifieke situatie van de betreffende organisatie. We dagen onze klanten uit om los te komen van de huidige structuren en gewoontes en heel precies op zoek te gaan naar die organisatie die het gewenste gedrag stimuleert en de beste condities biedt voor goede en zingevende resultaten