Menu

Effectieve participatie van direct betrokkenen

De effectiviteit van een veranderingsproces neemt toe naarmate de acceptatie van de verandering groter is. Participatie van alle betrokkenen in het veranderingsproces bevordert die acceptatie en is daarom alleen al van enorm groot belang. Maar door participatie worden ook meer informatiebronnen benut. Dit leidt ook tot betere besluiten en betere oplossingen.
Bovendien kan bij vroege participatie ook al direct gewerkt worden aan de gewenste cultuur- en gedragsverandering. Sterker nog: als de gewenste nieuwe organisatie er een is met hoge betrokkenheid van medewerkers, dan lijkt het tegenstrijdig om het veranderingsproces er naar toe sterk top-down te doen.
Kortom: participatie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol veranderingsproces.
Het is dan wel zaak te zorgen voor de goede voorwaarden voor participatie, zoals kennis en inzicht bij de betrokkenen.

In onze aanpak onderzoeken wij samen met onze klanten hoe vorm te geven aan goede participatie van alle betrokkenen. Daarvoor beschikken over instrumentarium die in alle fasen van het veranderingsproces kunnen helpen om de (medewerkers van de) organisatie zelf het heft in handen te laten nemen, zoals: instrumenten voor (zelf)diagnose, een ontwerpmethode waarmee betrokkenen tot gezamenlijke structuuroplossing komen, praktische opleiding op het gebied van team- en organisatieontwikkeling, rondetafelaanpak (large scale), etc.

Ons uitgangspunt is dat alleen de mensen zelf in een organisatie, die organisatie kunnen veranderen. Wij reiken daarom onze kennis, ervaringen en instrumenten aan, waarmee de organisatieleden zelf aan het werk kunnen. Als er rapporten geschreven moeten worden doen wij dat dan ook liever niet!