Slim organiseren: (her)ontwerpen van de organisatiestructuur

Bij het herontwerpen van de organisatiestructuur is het doel om te komen tot een inrichting die het beste past bij de eisen die er aan de organisatie worden gesteld. Het gaat daarbij om de vraag: WAT moet er gedaan worden om de doelen te realiseren (wat zijn de primaire processen) en WIE doet WAT (hoe worden deze activiteiten geordend in functies – teams – afdelingen – units etc).
Keuzes in het organiseren hebben altijd voor- en nadelen. Er is niet één beste organisatiemodel dat in alle situaties toepasbaar is. Wij helpen organisaties tot goed gefundeerde keuzes te komen op basis van een systematische en gedragen aanpak.

De logische volgorde bij het ontwerpen

  1. Volgorde-bij-ontwerpen-van-de-organisatiestructuurWat zijn de doelen van de organisatie en daarmee de prestatie-eisen aan de organisatie?
  2. Wat zijn de belangrijkste primaire processen en wat zijn de afhankelijkheden tussen de verschillende processtappen?
  3. Mogelijke scenario’s voor de inrichting van de uitvoeringsstructuur van het proces en afweging van de voor- en nadelen op basis van de organisatiedoelen
  4. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over units, afdelingen, teams en functies (uitvoeringsstructuur en besturingsstructuur)
  5. Wat is de gewenste inrichting van de verbeter- en innovatieprocessen?
  6. De overlegstructuur binnen en tussen de verschillende bouwstenen van de organisatie.
  7. Wat zijn nodige wijzigingen in de systemen van de organisatie (planningssystemen, de financiële systemen, de HR-systemen, informatiesystemen etc.)

De aard van een organisatieveranderingsproces

ST-Groep reikt de instrumenten en de kennis aan waarmee betrokkenen uit de organisatie zelf tot de beste keuze kunnen komen. Op basis van factoren als tijd, complexiteit, politieke sfeer, verandervermogen, etc. wordt er samen met de organisatie een passende aanpak gekozen. Hierbij kan de mate van betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie variëren van weinig bij een top-down aanpak tot ‘iedereen doet mee’ middels zogenaamde ronde tafelconferenties.
Middels opleiding en bijvoorbeeld een organisatiesimulatie worden de bij het herontwerp betrokken medewerkers toegerust om verantwoorde keuzes te kunnen maken.