Menu

Wat is het resultaat van resultaatgericht beoordelen?

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn zelden een favoriete bezigheid van leidinggevenden. Vaak moet het hogere management of een medewerker van P&O hen hier aan ‘herinneren’, anders blijft deze activiteit op het ‘things-to-do-lijstje’ staan. Vooral minder prettige boodschappen, zoals het aankaarten van achterblijvende pres-taties of persoonlijke ontwikkeling en ongewenst gedrag, maken beoordelingsgesprek-ken onplezierig. Ondanks alle training op dit vlak is er een grote kans op ‘wellus-nietus’-discussies, waarin sprake is van een conflictsituatie en een gevoeld tegenge-steld belang. Beoordelen wordt daarom door veel leidinggevenden gezien als een hei-kele aangelegenheid, waarin als je niet oppast, de relatie met de medewerker een deukje op kan lopen. Steeds vaker kiezen organisaties daarom voor het zogenaamde ‘Resultaatgericht Beoordelen’, waarbij men een oplossing zoekt in het voorkomen van onduidelijkheden door concrete prestatie- en ontwikkelingsdoelen af te spreken. Deze wijze van beoordelen zou een organisatie tevens een belangrijke stuurmogelijkheid bieden om de gewenste resultaten te bereiken. In dit artikel wordt betwijfeld of deze beoordelingsmethodiek hier altijd in slaagt en worden mogelijke blinde vlekken en val-kuilen geschetst, vooral bij processen met meer onvoorspelbaarheid. Beschreven wor-den drie ‘bureaucratische beheersingsillusies’ die wellicht de populariteit van het Resul-taatgericht Beoordelen verklaren, maar wel vaak de bureaucratie versterken. Vervol-gens wordt een mogelijk alternatief geschetst, een oplossingsrichting die organisaties verder kunnen invullen. Herhaaldelijk wordt in dit artikel verwezen naar de Sociotech-niek, een bedrijfskundige stroming die organisaties juist wil ontbureaucratiseren en streeft naar goede prestaties, hoge betrokkenheid van medewerkers en goede werkre-laties. Dit artikel geeft hiermee een kritische reactie op een steeds meer toegepaste methode en biedt vervolgens een mogelijke alternatieve of aanvullende route.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM
«« Opnieuw zoeken »»